संचालक मंडळ

कंपनी कायदा, 2013 च्या तरतुदीनुसार कंपनीच्या असोसिएशनच्या लेखांसह वाचलेल्या, कंपनीच्या मंडळावर संचालकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आला आहे. वनीकरण, बँकिंग, व्यवस्थापन संस्था, वनविभागातील शासकीय अधिकारी या क्षेत्रातील तज्ञ व प्रतिष्ठित व्यक्ती यांची संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाते.


वरील तरतुदीं च्या अनुषगाने कंपनीच्या मंडळावरील संचालक खालीलप्रमाणे आहेत:-