लिलाव

प्रदेश/विभाग संलग्नक दिनांक वेळ
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०२-२०२३ ते ०३-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०२-२०२३ ते १३-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २५-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १९-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २३-०१-२०२३ ते २४-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १९-०१-२०२३ ते २०-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ११-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ११-०१-२०२३ ते १३-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०३-०१-२०२३ ते ०४-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०२-०१-२०२३ ते १४-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २६-१२-२०२२ ते २७-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
यवतमाळ विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २१-१२-२०२२ ते २३-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
१६-१२-२०२२ ते २२-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १३-१२-२०२२ ते १४-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०८-१२-२०२२ ते ०९-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
(शुद्धिपत्रक-मार्खंडा विभाग)
०१-१२-२०२२ ते ०८-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन