नवीनतम

शीर्षक
ठाणे विभाग - शिरसाड येथील निरीक्षण कुटी इमारतीमधील विद्युतीकरणाबाबत
ई-लिलाव सहभाग शुल्काबाबतची अट
1 डिसेंबर 2022 पासून ई-लिलाव सुरू करण्याकरिता सार्वजनिक सूचना
नवीनतम लिलाव
नवीनतम निविदा
नागपूर प्रदेश - अनुकंपा प्रतिक्षा यादीतील नाव कमी करणे बाबत ( दिपांशु दिलीप गोसावी / नंदकुमार माणिकदास वैद्य )
चंद्रपूर प्रदेश - दिनांक ०१-१०-२०२२ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची वर्ग क व वर्ग ड करिता प्रतिक्षा यादी
महाराष्ट्र वनविकास महामंडळातील रोजंदारी मजुरांबाबत
साग चिरान दरपत्रक
वर्ष २०२२ साठी साग स्टंपचे दर
नागपूर प्रदेश - दिनांक ०१-०७-२०२२ रोजी अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची वर्ग क करिताप्रतिक्षा यादी
नागपूर प्रदेश - दिनांक ०१-०७-२०२२ रोजी अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची वर्ग ड करिता प्रतिक्षा यादी
जीएसटी ई-चालान बाबत सूचना दिनांक ०९-०५-२०२२
ई-लिलावाच्या परताव्याची सूचना दिनांक ०२-०५-२०२२
जीएसटी संबंधित माहिती दिनांक २७-०४-२०२२
लिलाव - सार्वजनिक सूचना दिनांक २२-०४-२०२२
लिलाव - सार्वजनिक सूचना दिनांक ३१-१२-२०२१
नागपूर प्रदेश - दिनांक ०१-१०-२०२१ रोजीची अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची वर्ग क व वर्ग ड करिता प्रतिक्षा यादी
सागाचे उत्पन्न आणि स्टँड टेबल बद्दल माहिती
महाराष्ट्र राज्य वन वणवा कृती आराखडा २०२१-२२
सॉमिल करिता स्वारस्य अभिव्यक्तीची सूचना