प्रकरण - XI

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५


प्रत्येक एजन्सीला वाटप केलेले बजेट, सर्व योजनांच्या प्रस्तावित खर्च व वितरणाचा तपशील .
तपशील खालील तक्त्यानुसार स्तंभाखाली वेबसाइटमध्ये दिलेला आहे: