लिलाव

प्रदेश/विभाग संलग्नक दिनांक वेळ
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०३-१०-२०२३ ते ०५-१०-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०३-१०-२०२३ ते १४-१०-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
यवतमाळ विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २०-०९-२०२३ ते २३-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) १८-०९-२०२३ ते २९-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १३-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
यवतमाळ विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना )
११-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०७-०९-२०२३ ते १४-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०५-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०७-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना )
०५-०९-२०२३ ते ०६-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०९-२०२३ ते ०६-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ब्रम्हपुरी विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना )
३०-०८-२०२३ सकाळी १०:०० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०९-२०२३ ते १४-०९-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश स्पॉट लिलाव (सुचना )
२२-०८-२०२३ ते २३-०८-२०२३ सकाळी १०:०० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) १८-०८-२०२३ ते ३१-०८-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०९-०८-२०२३ ते १४-०८-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०९-०८-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०२-०८-२०२३ ते ०७-०८-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०८-२०२३ ते ०४-०८-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०८-२०२३ ते १४-०८-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २७-०७-२०२३ ते २८-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १९-०७-२०२३ ते २६-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १२-०७-२०२३ ते १८-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) १५-०७-२०२३ ते ३१-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०४-०७-२०२३ ते ०८-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०५-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०७-२०२३ ते ०४-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०७-२०२३ ते २८-०७-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
यवतमाळ विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) ३०-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २७-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २२-०६-२०२३ ते २३-०६-२०२३ सकाळी १०:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २३-०६-२०२३ ते २४-०६-२०२३ सकाळी १०:०० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १९-०६-२०२३ ते २२-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) १६-०६-२०२३ ते ३०-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १२-०६-२०२३ ते २०-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०६-०६-२०२३ ते १२-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०७-०६-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नाशिक विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २९-०५-२०२३ व ३१-०५-२०२३ सकाळी ११:०० वाजे पासुन
पुणे विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २३-०५-२०२३ ते २४-०५-२०२३ सकाळी १०:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
१७-०५-२०२३ ते ३०-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १७-०५-२०२३ ते २७-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १०-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १०-०५-२०२३ ते १८-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश स्पॉट लिलाव (सुचना )
१५-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
०६-०५-२०२३ ते २५-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०२-०५-२०२३ ते १०-०५-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना )
२७-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २५-०४-२०२३ ते २८-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
२३-०४-२०२३ ते २८-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १७-०४-२०२३ ते २१-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग स्पॉट लिलाव (सुचना ) २५-०४-२०२३ ते २६-०४-२०२३ सकाळी १०:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १३-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १०-०४-२०२३ ते १७-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश स्पॉट लिलाव (सुचना )
१०-०४-२०२३ ते २७-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
११-०४-२०२३ ते २८-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०५-०४-२०२३ ते १३-०४-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ३१-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २९-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २१-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २०-०३-२०२३ ते २९-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २३-०३-२०२३ व २५-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
२०-०३-२०२३ ते ३१-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १५-०३-२०२३ ते १८-०३-२०२३ व २५-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०८-०३-२०२३ ते ११-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०९-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
०१-०३-२०२३ ते २१-०३-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २२-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २३-०२-२०२३ ते २४-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २०-०२-२०२३ ते २४-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
१६-०२-२०२३ ते २७-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
यवतमाळ विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १५-०२-२०२३ ते १७-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १४-०२-२०२३ ते १६-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०८-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०२-२०२३ ते ०३-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०१-०२-२०२३ ते १३-०२-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २५-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १९-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २३-०१-२०२३ ते २४-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
भंडारा विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १९-०१-२०२३ ते २०-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
ठाणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ११-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ११-०१-२०२३ ते १३-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०३-०१-२०२३ ते ०४-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना ) ०२-०१-२०२३ ते १४-०१-२०२३ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
पुणे विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २६-१२-२०२२ ते २७-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
यवतमाळ विभाग ई-लिलाव (सुचना ) २१-१२-२०२२ ते २३-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
१६-१२-२०२२ ते २२-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
नागपूर विभाग ई-लिलाव (सुचना ) १३-१२-२०२२ ते १४-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
किनवट विभाग ई-लिलाव (सुचना ) ०८-१२-२०२२ ते ०९-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन
चंद्रपूर प्रदेश ई-लिलाव (सुचना )
(शुद्धिपत्रक-मार्खंडा विभाग)
०१-१२-२०२२ ते ०८-१२-२०२२ सकाळी ०९:३० वाजे पासुन