पवनी आगार

आगारचे नाव : पवनी
स्थळ : नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वर पवनी पासून १ किमी (गुगल लोकेशन)
आगारचे क्षेत्रफळ : १४.०० हेक्टर
आगार बद्दल : पवनी आगाराची निवड इमारती, फाटे, बांबू व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे, बांबू व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते.
विक्रीसाठी प्रमाण : विशिष्ट उपलब्ध प्रमाण (३१-१२-२०२१ पर्यंत)
संख्या घन मीटर
सागवान इमारती लाकूड १५२३ ७६.२८६
आडजात इमारती लाकूड १९१६ १२९.५४३
सागवान फाटे २९६ ५.५२८
आडजात फाटे २५३ ६.२७४
सागवान बीट
आडजात बीट ६४८
लांब बांबू ४४०
बांबू मोळी
संपर्क व्यक्ती : नाव: एस यु कायते
पद: वनपाल
मोबाईल क्रमांक : ९५१८३१२७००