डाउनलोड

अनुक्रमांक शीर्षक संलग्नक
१. एका दृष्टीक्षेपात म.व.वि.म. डाउनलोड
२. टर्नकी प्रकल्प (व्यवसायिक सामाजिक जवाबदारी) डाउनलोड
३. मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन डाउनलोड
४. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन डाउनलोड
५. म.व.वि.म. चे सुधारित सारग्रंथ प्रकरण १ ते २५ (वर्ष २०१५) डाउनलोड
६. म.व.वि.म. चे सुधारित सारग्रंथ प्रकरण १ (वर्ष २०२२) डाउनलोड
७. गोरेवाडा केंद्रात वन्यप्राणी दत्तक योजना डाउनलोड
८. म.व.वि.म., म.बां.वि.मं. व Vtara यांच्यात सामंजस्य करार डाउनलोड