व्यवस्थापन आराखडा

अनुक्रमांक वन प्रकल्प विभाग व्यवस्थापन आराखडा नकाशा
१. भंडारा कार्य योजना पहा
२. ब्रम्हपुरी कार्य योजना पहा
३. मध्य चांदा कार्य योजना पहा
४. डहाणू कार्य योजना पहा
५. गोंदिया कार्य योजना पहा
६. किनवट कार्य योजना पहा
७. मार्खंडा कार्य योजना पहा
८. नागपूर कार्य योजना पहा
९. प्राणहिता कार्य योजना पहा
१०. सांगली कार्य योजना पहा
११. ठाणे कार्य योजना पहा
१२. पश्चिम चांदा कार्य योजना पहा
१३. पश्चिम नाशिक कार्य योजना पहा
१४. यवतमाळ कार्य योजना पहा

अस्वीकरण:-

TPMWC: साग रोपवन व्यवस्थापन कार्यवर्तुळ

TPRWC: साग रोपवन पुनर्बांधणी कार्यवर्तुळ

IWC: सुधारणा कार्यवर्तुळ

AWC: वनीकरण कार्यवर्तुळ

BPOWC: बांबू उत्पादन ओव्हरलॅपिंग कार्यवर्तुळ

RDFWC: निकृष्ट वन पुनर्वसन कार्यवर्तुळ

PSIWC: रोपवन साठा सुधारणा कार्यवर्तुळ


कार्यपूर्तता अहवाल

अनु. क्र वर्ष डाउनलोड
१. २०१८-१९ डाउनलोड
२. २०१९-२० डाउनलोड
३. २०२०-२१ डाउनलोड
४. २०२१-२२ डाउनलोड
५. २०२२-२३ डाउनलोड
६. २०२३-२४ डाउनलोड