व्यवस्थापन आराखडा

अनुक्रमांक विभागाचे नाव व्यवस्थापन आराखडा
१. वन प्रकल्प विभाग, भंडारा कार्य योजना
२. वन प्रकल्प विभाग, ब्रम्हपुरी कार्य योजना
३. वन प्रकल्प विभाग, मध्य चांदा कार्य योजना
४. वन प्रकल्प विभाग, डहाणू कार्य योजना
५. वन प्रकल्प विभाग, गोंदिया कार्य योजना
६. वन प्रकल्प विभाग, किनवट कार्य योजना
७. वन प्रकल्प विभाग, मार्खंडा कार्य योजना
८. वन प्रकल्प विभाग, नागपूर कार्य योजना
९. वन प्रकल्प विभाग, प्राणहिता कार्य योजना
१०. वन प्रकल्प विभाग, सांगली प्रदेश कार्य योजना
११. वन प्रकल्प विभाग, ठाणे कार्य योजना
१२. वन प्रकल्प विभाग, पश्चिम चांदा कार्य योजना
१३. वन प्रकल्प विभाग, पश्चिम नाशिक कार्य योजना
१४. वन प्रकल्प विभाग, यवतमाळ कार्य योजना

अस्वीकरण:-

TPMWC: साग रोपवन व्यवस्थापन कार्यवर्तुळ

TPRWC: साग रोपवन पुनर्बांधणी कार्यवर्तुळ

IWC: सुधारणा कार्यवर्तुळ

AWC: वनीकरण कार्यवर्तुळ

BPOWC: बांबू उत्पादन ओव्हरलॅपिंग कार्यवर्तुळ

RDFWC: निकृष्ट वन पुनर्वसन कार्यवर्तुळ

PSIWC: रोपवन साठा सुधारणा कार्यवर्तुळ