प्रकरण - X

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५


कंपनीच्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचार्यांना मिळणारे मासिक मानधन, त्यांच्या नियमांमध्ये प्रदान केलेल्या नियमन प्रणालीसह
कंपनीतील कार्यालयांच्या वेतनश्रेणीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
अनुक्रमांक पदनाम पे मॅट्रिक्स (रु. मध्ये) स्तर श्रेणी
१. व्यवस्थापकीय संचालक 205400-224400 प्रतिनियुक्तीवर
२. मुख्य महाव्यवस्थापक 182200-224100 प्रतिनियुक्तीवर
३. महाव्यवस्थापक 144200-218200 प्रतिनियुक्तीवर
४. प्रादेशिक व्यवस्थापक 131100-216600 प्रतिनियुक्तीवर
५. लेखा नियंत्रक व वित्तीय सल्लागार 118500-214100 एस-27 म.व.वि.म. कर्मचारी
६. कंपनी सचिव 67700-208700 एस-23 म.व.वि.म. कर्मचारी
७. विभागीय व्यवस्थापक 67700-208700 एस-23
८. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी 67700-208700 एस-23 प्रतिनियुक्तीवर
९. लेखा परीक्षा अधिकारी 56100-177500 एस-20 प्रतिनियुक्तीवर
१०. वेतन व लेखा अधिकारी 56100-177500 एस-20 म.व.वि.म. कर्मचारी
११. उपअभियंता 56100-177500 एस-20 म.व.वि.म. कर्मचारी
१२. सहाय्यक व्यवस्थापक 49100-155800 एस-18 म.व.वि.म. कर्मचारी
१३. स्वीय सहाय्यक 44900-142400 एस-16 म.व.वि.म. कर्मचारी
१४. सहायक वेतन व लेखा अधिकारी 41800-132300 एस-15 म.व.वि.म. कर्मचारी
१५. वनपरिक्षेत्र अधिकारी 41800-132300 एस-15 म.व.वि.म. कर्मचारी
१६. उच्च श्रेणी लघुलेखक 41800-132300 एस-15 म.व.वि.म. कर्मचारी
१७. वरिष्ठ लेखा परीक्षक 41800-132300 एस-15 प्रतिनियुक्तीवर
१८. कनिष्ठ अभियंता 38600-122800 एस-14 म.व.वि.म. कर्मचारी
१९. लेखापाल 38600-122800 एस-14 म.व.वि.म. कर्मचारी
२०. सांख्यिकी सहाय्यक 38600-122800 एस-14 म.व.वि.म. कर्मचारी
२१. निम्न श्रेणी लघुलेखक 38600-122800 एस-14 म.व.वि.म. कर्मचारी
२२. लेखा सहाय्यक 29200-92300 एस-10 म.व.वि.म. कर्मचारी
२३. ड्राफ्ट्समन 29200-92300 एस-10 म.व.वि.म. कर्मचारी
२४. वनपाल 25500-81100 एस-8 म.व.वि.म. कर्मचारी
२५. सर्व्हेअर 25500-81100 एस-8 म.व.वि.म. कर्मचारी
२६. मेकॅनिक 25500-81100 एस-8 म.व.वि.म. कर्मचारी
२७. भांडारपाल 25500-81100 एस-8 म.व.वि.म. कर्मचारी
२८. ऑटो इलेक्ट्रिशियन 21700-69100 एस-7 म.व.वि.म. कर्मचारी
२९. लिपिक 19900-63200 एस-6 म.व.वि.म. कर्मचारी
३०. टंकलेखक 19900-63200 एस-6 म.व.वि.म. कर्मचारी
३१. वाहन चालक 19900-63200 एस-6 म.व.वि.म. कर्मचारी
३२. वेल्डर 19900-63200 एस-6 म.व.वि.म. कर्मचारी
३३. वनरक्षक 18000-56900 एस-5 म.व.वि.म. कर्मचारी
३४. नाईक 16600-52400 एस-3 म.व.वि.म. कर्मचारी
३५. शिपाई 15000-47600 एस-1 म.व.वि.म. कर्मचारी
३६. स्वच्छक 15000-47600 एस-1 म.व.वि.म. कर्मचारी
३७. सहाय्यक 15000-47600 एस-1 म.व.वि.म. कर्मचारी
३८. चौकीदार 15000-47600 एस-1 म.व.वि.म. कर्मचारी

कर्मचाऱ्यांना वर नमूद केलेल्या संबंधित वेतनश्रेणीनुसार मूळ वेतनाव्यतिरिक्त महागाई भत्ता, शहर राहण्याचा भत्ता, घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता, परिचर भत्ता आणि प्रतिनियुक्ती भत्ता दिला जातो.

कंपनी जून २००४ पासून दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भत्ते देखील देत आहे.