माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(बी) अंतर्गत


प्रकरण विशिष्ट पहा
I संस्थेचे तपशील, कार्ये आणि कर्तव्ये अधिक »
II अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये अधिक »
III पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्वाच्या साखळीसह निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अवलंबलेल्या कार्यपद्धती अधिक »
IV कंपनीने कार्य पूर्ण करण्यासाठी निर्धारित केलेले मापदंड अधिक »
V कंपनीने तिच्या नियंत्रणाखाली ठेवलेले कर्मचार्यांनी त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी वापरलेले नियम, नियमन व सूचना, हस्तपुस्तिका आणि नोंदी अधिक »
VI कंपनीकडे किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या श्रेणींचे विविरण अधिक »
VII लोकांच्या प्रतिनिधीशी सल्लामसलत करण्यासाठी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी धोरण तयार करणे किंवा अशा धोरणासंबधित तपशिल अधिक »
VIII दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्यक्तीचा सहभाग असलेली स्थापित मंडळे, परिषदा समित्या आणि इतर संस्था ज्याचा हेतु मार्गदर्शनासाठी अशी मंडळे,
परिषदा समित्या आणि इतर संस्थेची बैठक इतिवृत्त जनतेसाठी खुली आहेत.
अधिक »
IX अधिकारी आणि कर्मचारी यांची निर्देशिका अधिक »
X कंपनीच्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचार्यांना मिळणारे मासिक मानधन, त्यांच्या नियमांमध्ये प्रदान केलेल्या नियमन प्रणालीसह अधिक »
XI प्रत्येक एजन्सीला वाटप केलेले बजेट, सर्व योजनांच्या प्रस्तावित खर्च व वितरणाचा तपशील अधिक »
XII अनुदान कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत, वाटप केलेल्या रकमेसह आणि अशा रकमेच्या लाभार्थ्यांचे तपशील अधिक »
XIII सवलती, परवानग्या किंवा त्याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकृततेच्या प्राप्तकर्त्यांचे तपशील अधिक »
XIV माहितीच्या संदर्भातील तपशील इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध अधिक »
XV कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरीकांना माहिती मिळविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील अधिक »
XVI माहिती अधिका-यांची नावे, पदनाम आणि इतर तपशील अधिक »
A मासिक प्रगती अहवाल २०२२ अधिक »
B वार्षिक प्रगती अहवाल २०२३ अधिक »