गडेगाव आगार

आगारचे नाव : गडेगाव
स्थळ : नागपूर-भंडारा रायपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वर नागपूर पासून सुमारे ८० किमी. आणि भंडारा पासून २० किमी.
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड ७० ते ८० घनमीटर
आडजात इमारती लाकूड सुमारे १२०० घनमीटर
सागवान फाटे ७००० नग
आडजात फाटे १० - १५,०००
सागवान बीट २०० ते ३०० नग
आडजात बीट १०-१२,०००
लांब बांबू ७ ते ८ लाख
बांबू मोळी ३ ते ४ लाख
आगारचे क्षेत्रफळ : १८.५०० हेक्टर
आगारचा तपशील : गडेगाव आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.