बल्लारशाह आगार

आगारचे नाव : बल्लारशाह
स्थळ : चंद्रपूरपासून २० किमी आणि बल्लारशाह रेल्वे स्थानकापासून ५ किमी
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड ४,००० घनमीटर
आडजात इमारती लाकूड सुमारे ३०००-४००० घनमीटर
सागवान फाटे २५-३०,००० नग
आडजात फाटे २०००० नग
सागवान बीट -- --
आडजात बीट -- --
लांब बांबू १० – १५ लाख
बांबू मोळी ४,००० नग
आगारचे क्षेत्रफळ : १२५ हेक्टर
आगारचा तपशील : बल्लारशाह आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.