बाळापूर आगार

आगारचे नाव : बाळापूर
स्थळ : बाळापूर आगार सिंदेवाही-तलोधी-बाळापूर २० किमी पासून सुमारे ३० किमी वर ब्रम्हपुरी-बाळापूर रोडवर आहे.
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड -- --
आडजात इमारती लाकूड ६०० घनमीटर
सागवान फाटे -- --
आडजात फाटे -- --
सागवान बीट ५० नग
आडजात बीट ६,००० नग
लांब बांबू १.५ लाख
बांबू मोळी -- --
आगारचे क्षेत्रफळ : ५ हेक्टर
आगारचा तपशील : बाळापूर आगराची स्थापना सन १९९० मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.