पेठ आगार

आगारचे नाव : पेठ
स्थळ : नाशिक उत्तरेकडील नाशिक-गुजरात रोडवर नाशिकपासून ५० कि.मी.
आगारमधील प्रमाण : सागवान इमारती लाकूड १५० घनमीटर
आडजात इमारती लाकूड १०० घनमीटर
सागवान फाटे ५००० नग
आडजात फाटे २००० नग
सागवान बीट २०० घनमीटर
आडजात बीट ३०० घनमीटर
लांब बांबू -- --
बांबू मोळी -- --
आगारचे क्षेत्रफळ : २ हेक्टर
आगारचा तपशील : पेठ आगराची स्थापना सन १९७४-७५ मध्ये करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती आगाराची निवड इमारती, फाटे व जळाऊ उपज जे विभागाचे नियमित निष्कासन, विरळणी आणि वनगुन्हयात जप्त केलेल्या वनउपजापासुन प्राप्त होते, त्याचा विक्रीसाठी केली जाते. जंगलातून प्राप्त इमारती, फाटे व जळाऊ वनउपजाची रचाई व प्रतवारी आगारात केली जाते. हे लिलावात विकले जाते.