प्रकरण - XVI

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५


माहिती अधिका-यांची नावे, पदनाम आणि इतर तपशील
माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 च्या कलम 5(1) नुसार कंपनीने आपल्या प्रशासकीय कार्यालयांसाठी खालील अधिकाऱ्यांना अपीलीय अधिकारी, केंद्रीय जन माहिती अधिकारी आणि सहायक जन माहिती अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे: