प्रकरण - XV

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५


कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरीकांना माहिती मिळविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत कोणतीही माहिती मिळवू इच्छिणाऱ्या भारतातील कोणत्याही नागरिकाला व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी/सहायक जन माहिती अधिकारी यांना लिखित स्वरूपात अर्जाच्या स्वरूपात विनंती करता येईल.

अर्ज शुल्क कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन, भारत सरकार यांनी जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार अर्ज शुल्क. त्यांचे पत्र क्र. ३४०१२/८/२००५-स्था.(ब) दिनांक १६.०९.२००५ अन्वये कलम ६ च्या उप-कलम (१) अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जासोबत लेखा अधिकाऱ्याच्या नावे काढलेले विहित अर्ज शुल्क स्थानिक कार्यालय जेथे अर्ज सादर केला गेला आहे तेथे देय असणे आवश्यक आहे. सध्या अर्ज शुल्क, जे वेळोवेळी बदलू शकते, ते खालीलप्रमाणे आहे:-

अर्ज शुल्क: रु १०/-

शुल्क पद्धत: योग्य पावतीवर रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट/बँकर चेक/भारतीय पोस्टल ऑर्डरद्वारे
दाव्याच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास बीपीएल श्रेणीतील व्यक्तींना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

अतिरिक्त शुल्क
जर माहिती देण्याचे ठरले असेल तर, त्याला/तिने मागितलेल्या माहितीसाठी शुल्क जमा करणे आवश्यक आहे अतिरिक्त शुल्क, भरावे लागत असल्यास विनंतीकर्त्याला कळवुन शुल्क जमा केल्यानंतर कायदयानुसार माहिती पुरविली जाईल.
वरील नमूद केलेल्या दि. १६/०९/२००५ च्या राजपत्र अधिसूचनेत दिलेल्या निर्देशांनुसार, अधिनियमाच्या उप-कलम ७ अंतर्गत माहिती प्रदान करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. सध्या, लागू असलेले दर, जे वेळोवेळी बदलू शकतात, ते खालीलप्रमाणे दिले आहेत:-

अ. प्रत्येक पानासाठी (ए-४ किंवा ए-३ आकाराच्या कागदात) रु. २/- प्रति पान
ब. मोठ्या आकाराच्या कागदात कॉपीसाठी वास्तविक शुल्क किंवा किंमत
क. नमुने किंवा मॉडेलसाठी वास्तविक किंमत
ड. अभिलेखांच्या तपासणीसाठी पहिल्या तासासाठी कोणतेही शुल्क नाही; आणि त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी रु. ५/- फी. (किंवा त्यातील काही अंश)


कायद्याच्या कलमाच्या उप-कलम (५) अंतर्गत माहिती प्रदान करण्यासाठी, खालील दराने शुल्क आकारले जाईल:-

अ. डिस्केट किंवा फ्लॉपीमध्ये प्रदान केलेल्या माहितीसाठी रु. ५०/- प्रति डिस्केट किंवा फ्लॉपी
ब. मुद्रित स्वरूपात प्रदान केलेल्या माहितीसाठी अशा प्रकाशनासाठी निश्चित केलेल्या किंमतीवर किंवा प्रति पृष्ठ रु. २/- प्रकाशनातील उता-याची फोटोकॉपी


वर नमूद केलेल्या अतिरिक्त शुल्क भरण्याची पद्धत अर्ज शुल्क सारखीच असेल.

आवाहन

कायद्याच्या कलम ७ च्या उप-कलम (३) च्या खंड (अ) च्या उप-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वेळेत निर्णय न मिळाल्यास किंवा जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयामुळे समाधान न झालेल्या विनंतीकर्त्यास यथास्थितीत असा निर्णय मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत तक्रार निवारण्यासाठी अपील प्राधिकरणाकडे अपील करण्यास प्राधान्य देऊ शकेल.

सर्वसामान्यांसाठी वाचनालयाची सोय

सध्या वनविकास महामंडळाकडे सर्वसामान्यांसाठी कोणतीही ग्रंथालयाची सुविधा नाही.