प्रकरण - XII

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५


अनुदान कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत, वाटप केलेल्या रकमेसह आणि अशा रकमेच्या लाभार्थ्यांचे तपशील
कंपनी कोणतीही सबसिडी देत नाही.